C184-อ.ธัญวิช ดวงใจ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED P29,B105
C030,C184
EP23
ED P29,B105
C030,C184
EP23
ED P29,B105
C030,C184
EP23
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


ED P29,B105
C030,C184
EP21,EP22
ED P29,B105
C030,C184
EP21,EP22
ED P29,B105
C030,C184
EP21,EP22
 ====== รายวิชา =====
ED P29 พล041093 : การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C184 อ.ธัญวิช ดวงใจ
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202