ED53-พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503 จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,B115
C102,C028
C041,C155
EP51,EP52
ED53,ED54
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E51 กศ025017 : ปฏิบัติการสอน 2
ED 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
===== ห้องเรียน ======
E201 หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม)
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502
ED53 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504
PH51 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501