EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P13,C402
C052
EP13
ED P13,C402
C052
EP13
ED P13,C402
C052
EP13
 


 


ED P17,B102
C111
EP13
ED P17,B102
C111
EP13
ED P17,B102
C111
EP13
 


อังคาร  


ED P14,9915
C064
EP13
ED P14,9915
C064
EP13
ED P14,9915
C064
EP13
ED P14,9915
C064
EP13
 


ED P18,B122
C065
EP13
ED P18,B122
C065
EP13
ED P18,B122
C065
EP13
 


พุธ ED 000,9917
C178
EP13
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP13
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP13
ED P12,9917
C009,C038
C129
EP13
 


 


ED P15,A201
C065
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P15,A201
C065
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P15,A201
C065
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
ED P15,A201
C065
EP11,EP12
EP13,PH11
PH12
พฤหัสบดี  


ED P11,9912
C157
EP13
ED P11,9912
C157
EP13
ED P11,9912
C157
EP13
ED P11,9912
C157
EP13
 


ED P16,B110
C028
EP13
ED P16,B110
C028
EP13
ED P16,B110
C028
EP13
 


ศุกร์  


ED P19,E302
C047
EP13
ED P19,E302
C047
EP13
ED P19,E302
C047
EP13
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P13 มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P17 พล041123 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED P14 กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P18 พล041125 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED 000 Homeroom
ED P12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P15 กศ021030 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED P11 มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P16 พล031344 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED P19 พล041120 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C052 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C178 อ.วิรัช ถนอมทรัพย์
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C038 ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C129 อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
C402 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 (ห้องประชุมเล็ก)
B102 สนามฟุตบอล หญ้าเทียม
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล)
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
B110 โรงยิมยิมนาสติก
E302 อาคารเอราวัณ ชั้น 3 (บาสเกตบอล)
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102