EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P28,B111
C066
EP23
ED P28,B111
C066
EP23
ED P28,B111
C066
EP23
 


 


ED P26,D301
C141
EP23
ED P26,D301
C141
EP23
ED P26,D301
C141
EP23
 


อังคาร  


ED P22,2201
C077
EP23
ED P22,2201
C077
EP23
ED P22,2201
C077
EP23
 


 


ED P29,B105
C030,C184
EP23
ED P29,B105
C030,C184
EP23
ED P29,B105
C030,C184
EP23
 


พุธ ED 000,3301
C058
EP23
ED P25,3301
C039
EP23
ED P25,3301
C039
EP23
ED P25,3301
C039
EP23
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P24,A101
C178
EP23
ED P24,A101
C178
EP23
ED P24,A101
C178
EP23
ED P24,A101
C178
EP23
 


ED P23,A101
C102,C152
EP23
ED P23,A101
C102,C152
EP23
ED P23,A101
C102,C152
EP23
ED P23,A101
C102,C152
EP23
ศุกร์  


ED P21,4Lec
C137,C180
EP23
ED P21,4Lec
C137,C180
EP23
ED P21,4Lec
C137,C180
EP23
ED P21,4Lec
C137,C180
EP23
 


ED P27,B108
C160
EP23
ED P27,B108
C160
EP23
ED P27,B108
C160
EP23
 ====== รายวิชา =====
ED P28 พล051339 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
ED P26 วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P22 กศ012015 : พื้นฐานวิชาชีพครู
ED P29 พล041093 : การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
ED 000 Homeroom
ED P25 มศ052048 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา
ED P24 กศ042016 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P23 กศ032006 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ED P21 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P27 พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
====== อาจารย์ ======
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C184 อ.ธัญวิช ดวงใจ
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C039 อ.วรพรรณ พรนิมิตร
C178 อ.วิรัช ถนอมทรัพย์
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
C160 อ.อธิณัฎฐ์ พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
B111 โรงยิมยูโด
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B105 สนามตะกร้อ
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
A101 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน
4Lec ห้อง Lec ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203