EP32-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P36,8815
C047
EP32
ED P36,8815
C047
EP32
ED P36,8815
C047
EP32
 


 


ED P38,A201
C041
EP31,EP32
ED P38,A201
C041
EP31,EP32
ED P38,A201
C041
EP31,EP32
 


อังคาร  


ED P31,8813
C153,C120
EP32
ED P31,8813
C153,C120
EP32
ED P31,8813
C153,C120
EP32
 


 


ED P35,E102
C114
EP32
ED P35,E102
C114
EP32
ED P35,E102
C114
EP32
 


พุธ ED 000,9912
C064,C075
C077
EP31,EP32
EP33
ED P39,2203
C159
EP32
ED P39,2203
C159
EP32
ED P39,2203
C159
EP32
ED P39,2203
C159
EP32
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P32,9915
C064
EP31,EP32
ED P32,9915
C064
EP31,EP32
ED P34,8815
C177
EP31,EP32
ED P34,8815
C177
EP31,EP32
 


ED P33,E101
C014,C151
EP32
ED P33,E101
C014,C151
EP32
ED P33,E101
C014,C151
EP32
 


ศุกร์  


ED P37,2202
C065
EP32
ED P37,2202
C065
EP32
ED P37,2202
C065
EP32
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล041095 : การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ED P38 พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
ED P31 กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P35 พล051337 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 000 Homeroom
ED P39 พล013080 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P32 กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว
ED P34 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P33 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P37 พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C177 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
C014 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
C151 อ.วัชระ บุญมาก
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
8813 ห้องเรียน
E102 ลานหน้าห้องประชุมเอราวัณ 2
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
2203 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
E101 ลานหน้าห้องประชุมเอราวัณ 1
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303