EP41-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P44,A201
C116,C161
EP41,EP42
ED P44,A201
C116,C161
EP41,EP42
ED P44,A201
C116,C161
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P43,2204
C111
EP41
ED P43,2204
C111
EP41
ED P43,2204
C111
EP41
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P41,6612
C075
EP41
ED P41,6612
C075
EP41
ED P41,6612
C075
EP41
 


 


ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
พฤหัสบดี  


ED P45,2202
C058
EP41
ED P45,2202
C058
EP41
ED P45,2202
C058
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
ED 000 Homeroom
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P42 กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ED P45 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C116 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
2204 ห้องเรียน
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล)
6612 ห้องเรียน
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401