EP43-พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403 จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P45,2204
C058
EP43
ED P45,2204
C058
EP43
ED P45,2204
C058
EP43
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P44,A201
C116,C161
EP43,EP44
ED P44,A201
C116,C161
EP43,EP44
ED P44,A201
C116,C161
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


 


 


 


ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P42,C401
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
พฤหัสบดี  


ED P43,2204
C127
EP43
ED P43,2204
C127
EP43
ED P43,2204
C127
EP43
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P41,5512
C075
EP43
ED P41,5512
C075
EP43
ED P41,5512
C075
EP43
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P45 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
ED P44 สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED 000 Homeroom
ED P42 กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ED P43 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
ED P41 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C116 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 2 ชั้น 2 บรรจุได้ 120 คน
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล)
C401 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 B ห้องประชุมนำบุญจิตต์
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401