PH51-พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501 จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
ED E51,E201
C065
EP51,EP52
ED53,ED54
PH51
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,B114
C160
PH51
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E51 กศ025017 : ปฏิบัติการสอน 2
ED 000 Homeroom
====== อาจารย์ ======
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C160 อ.อธิณัฎฐ์ พุทธพิมเสน
===== ห้องเรียน ======
E201 หอประชุม ชั้น 2 อาคารเอราวัณ (ห้องประชุม)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
EP51 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501
EP52 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 502
ED53 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 503
ED54 พลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 504
PH51 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 5 ห้อง 501