SH41-วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,8812
C031,C137
SH41,SH42
 


 


 


 


 


SE S41,5515
C031
SH41,SH42
SE S41,5515
C031
SH41,SH42
SE S41,5515
C031
SH41,SH42
SE S41,5515
C031
SH41,SH42
พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 000 Homeroom
SE S41 วท124026 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ.วนิดา โนรา
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 402