SS22-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S25,6616
C179
SS22
SE S25,6616
C179
SS22
 


 


 


SE S22,6612
C037
SS22
SE S22,6612
C037
SS22
SE S22,6612
C037
SS22
 


อังคาร  


SE S24,6612
C037
SS22
SE S24,6612
C037
SS22
SE S24,6612
C037
SS22
 


 


SE S27,B119
C034
SS22
SE S27,B119
C034
SS22
SE S27,B119
C034
SS22
 


พุธ SE 000,6615
C054,C141
SS22
SE S21,6615
C084
SS22
SE S21,6615
C084
SS22
SE S21,6615
C084
SS22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S26,D303
C047,C142
SS22
SE S26,D303
C047,C142
SS22
SE S26,D303
C047,C142
SS22
 


 


SE S28,B108
C030,C110
C183
SS22
SE S28,B108
C030,C110
C183
SS22
SE S28,B108
C030,C110
C183
SS22
 


ศุกร์  


SE S23,6612
C054
SS22
SE S23,6612
C054
SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S25 วท082114 : โภชนาการการกีฬา
SE S22 สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S24 วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE S27 พล031299 : เทนนิส
SE 000 Homeroom
SE S21 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
SE S26 วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย
SE S28 พล031303 : มวยไทย
SE S23 วท082113 : จิตวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C179 อ.สายสกุล คิดอ่าน
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C183 อ.วิรศรัย มณฑา
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
B119 สนามเทนนิส
6615 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202