SS31-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S34,6612
C110,C119
SS31
SE S34,6612
C110,C119
SS31
SE S34,6612
C110,C119
SS31
SE S34,6612
C110,C119
SS31
 


 


 


 


 


อังคาร  


SE S32,6611
C034,C054
SS31
SE S32,6611
C034,C054
SS31
SE S32,6611
C034,C054
SS31
SE S32,6611
C034,C054
SS31
 


SE S33,6613
C054,C139
SS31
SE S33,6613
C054,C139
SS31
SE S33,6613
C054,C139
SS31
 


พุธ SE 000,6613
C136
SS31
SE S35,B122
C110
SS31
SE S35,B122
C110
SS31
SE S35,B122
C110
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S31,6613
C054,C139
SS31
SE S31,6613
C054,C139
SS31
SE S31,6613
C054,C139
SS31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา
SE S32 วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S33 วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE 000 Homeroom
SE S35 พล041072 : วอลเลย์บอล
SE S31 วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6613 ห้องเรียน
B122 โดม เหลืองอร่าม (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301