รายงานจำนวนคาบสอน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข วันที่ 23/12/2562 )
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

ลำดับ ชื่อ-สกุล คาบรวม รายวิชา คาบเรียน ผู้สอนร่วม หมายเหตุ
1 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ 22 1.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 9 คาบ ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
2.พล031344 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 6 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.จิรัชญา มูลหงษ์
4.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
2 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย 15 1.พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด 9 คาบ อ.วัชระ บุญมาก
2.พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด 6 คาบ อ.วัชระ บุญมาก
3 อ.เฉลียว เงาะหวาน 10 1.Homeroom 1 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
2.พล031344 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก 9 คาบ
4 อ.เรวัตร นาวาจักร์ 22 1.พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ อ.วิรศรัย มณฑา
2.พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ อ.วิรศรัย มณฑา
3.พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ อ.วิรศรัย มณฑา
4.พล041093 : การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 6 คาบ อ.ธัญวิช ดวงใจ
5.Homeroom 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
6.พล031303 : มวยไทย 6 คาบ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
อ.วิรศรัย มณฑา
5 ผศ.วนิดา โนรา 10 1.วท072090 : ระบาดวิทยา 2 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
3.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย 3 คาบ
4.วท124026 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 4 คาบ
6 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา 13 1.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ
3.มศ051055 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ 4 คาบ
4.มศ053026 : ภาษาอังกฤษเพื่อบุคคลากรการท่องเที่ยว 4 คาบ
7 อ.อรรถพร คำพวง 10 1.กศ032006 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 8 คาบ อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
2.กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2 คาบ อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
8 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด 19 1.วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 8 คาบ อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
2.พล031299 : เทนนิส 6 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
4.วท124026 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 4 คาบ
9 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ 13 1.สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต 6 คาบ
2.วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา 6 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
10 ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 19 1.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 9 คาบ อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
2.บธ074056 : จริยธรรมทางธุรกิจ (ย้ายมาจาก 1/62) 3 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
4.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 6 คาบ อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
11 อ.วรพรรณ พรนิมิตร 21 1.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 3 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
2.มศ052048 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 9 คาบ
3.มศ052049 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขศึกษา 6 คาบ
4.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 3 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
12 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ 11 1.สศ072007 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 6 คาบ
2.บธ073055 : สถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา 4 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.พชรกมล อากรสกุล
13 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 12 1.พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 6 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
อ.เฉลียว เงาะหวาน
อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
3.สข011046 : ยาและสารเสพติด 2 คาบ
4.พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 3 คาบ
14 ผศ.อรรณพร สุริโย 10 1.บธ041010 : หลักการตลาด 6 คาบ
2.บธ074056 : จริยธรรมทางธุรกิจ (ย้ายมาจาก 1/62) 3 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
15 อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์ 10 1.สศ 062004 : กฎหมายในชีววิตประจำวัน 6 คาบ
2.บธ132002 : การวางแผนและพัฒนาการกีฬา 3 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
ผศ.อรรณพร สุริโย
16 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ 25 1.พล041095 : การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 9 คาบ
2.พล041120 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 9 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
4.วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
17 อ.กาญจนา รัตนประชารมย์ 9 1.วท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ 4 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ
3.วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 4 คาบ
18 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์ 7 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 6 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.ประภาศิริ กลางพอน
อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
19 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล 15 1.มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 9 คาบ
2.มศ122002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6 คาบ
20 อ.กุลชาดา ศรีใส 19 1.วท073163 : การเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 6 คาบ อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
2.Homeroom 1 คาบ
3.พล031316 : แอโรบิคดานซ์ 6 คาบ
4.วท072058 : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 6 คาบ
21 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์ 25 1.วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 8 คาบ อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
2.วท082113 : จิตวิทยาการกีฬา 4 คาบ
3.วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 6 คาบ อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
4.Homeroom 1 คาบ อ.ธันวา พิศดาร
5.วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 6 คาบ อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
22 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์ 13 1.พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ 12 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ
23 อ.เดิมพัน บริบูรณ์ 9 1.Homeroom 1 คาบ
2.วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 คาบ
3.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 4 คาบ
24 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ 13 1.วท071157 : กิจกรรมทางกาย สุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดี 12 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
25 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์ 19 1.กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู 4 คาบ
2.กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว 2 คาบ
3.กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู 8 คาบ
4.Homeroom 1 คาบ อ.โชคชัย ปัญญาคำ
ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
5.กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว 4 คาบ
26 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์ 27 1.กศ025017 : ปฏิบัติการสอน 2 4 คาบ
2.พล041110 : กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 9 คาบ
3.พล041125 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 9 คาบ
4.Homeroom 1 คาบ อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เรวัตร นาวาจักร์
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
5.กศ021030 : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 4 คาบ
27 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล 16 1.พล051339 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว 9 คาบ
2.สข012033 : การควบคุมและป้องกันโรค 4 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
อ.เรวัตร นาวาจักร์
4.สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค 2 คาบ
28 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์ 7 1.พล031298 : ลีลาศ 3 คาบ
2.นก021073 : กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นรำ 4 คาบ
29 อ.อภิชาต โชติชื่น 21 1.วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
2.วท073161 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
3.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
4.Homeroom 1 คาบ
30 อ.โชคชัย ปัญญาคำ 16 1.กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน 12 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
3.กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน 3 คาบ
31 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์ 14 1.กศ032006 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4 คาบ
2.กศ012015 : พื้นฐานวิชาชีพครู 9 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
อ.โชคชัย ปัญญาคำ
32 อ.โกสินท์ มณีอินทร์ 16 1.นก022074 : การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4 คาบ
2.นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ 4 คาบ
3.นก022062 : การเป็นผู้นำนันทนาการ 4 คาบ
4.Homeroom 1 คาบ อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
5.นก011028 : การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น 3 คาบ
33 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล 6 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 6 คาบ
34 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล 9 1.วท072159 : ความรอบรู้ทางสุขภาพ 4 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ
3.วท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ 4 คาบ
35 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ 2 1.สข013039 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว 2 คาบ
36 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา 9 1.กศ032006 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 8 คาบ อ.วรพงษ์ แสวานี
2.Homeroom 1 คาบ อ.เฉลียว เงาะหวาน
ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
37 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ 4 1.วท112007 : ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา 4 คาบ
38 อ.สุรพงษ์ หรรษา 11 1.Homeroom 1 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
2.บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3 คาบ
3.นก064002 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ
4.ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 คาบ
39 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 21 1.วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา 8 คาบ อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
2.พล041072 : วอลเลย์บอล 6 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
4.พล031303 : มวยไทย 6 คาบ อ.เรวัตร นาวาจักร์
อ.วิรศรัย มณฑา
40 อ.ธนัช นำบุญจิตต์ 19 1.พล041123 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 9 คาบ
2.พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา 6 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
4.พล041070 : ฟุตบอล 3 คาบ
41 อ.สรายุธ สมบูรณ์ 14 1.พล031319 : กรีฑา 6 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ
3.พล031319 : กรีฑา 3 คาบ
4.กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 4 คาบ
42 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล 10 1.พล051337 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 9 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
อ.เรวัตร นาวาจักร์
อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
43 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ 10 1.สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 6 คาบ อ.ปรียาพัชร ใสแสง
2.Homeroom 1 คาบ อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
3.สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 3 คาบ
44 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 9 1.วท072172 : โภชนาการเพื่อสุขภาพ 4 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
3.สข013038 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม 4 คาบ
45 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 13 1.วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา 8 คาบ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
2.Homeroom 1 คาบ อ.อภิชา ไชยเหล็ก
3.วท071155 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 4 คาบ
46 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี 19 1.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 9 คาบ อ.วรพรรณ พรนิมิตร
2.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.สุรพงษ์ หรรษา
4.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 6 คาบ อ.วรพรรณ พรนิมิตร
47 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์ 10 1.Homeroom 1 คาบ อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
อ.ประภาศิริ กลางพอน
2.พล031315 : ปีนหน้าผา 3 คาบ
3.พล031315 : ปีนหน้าผา 6 คาบ
48 อ.สมชาย บุญลอย 7 1.Homeroom 1 คาบ อ.จริญญา ธรรมจี๋
2.พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา 6 คาบ
49 อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง 12 1.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 9 คาบ อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
2.บธ072054 : กฏหมายธุรกิจ 3 คาบ อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
50 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช 4 1.มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา 3 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ
51 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ 9 1.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ
52 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ 17 1.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 12 คาบ อ.ดร.ดารกา พลัง
2.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 4 คาบ อ.ดร.ดารกา พลัง
3.Homeroom 1 คาบ ผศ.วนิดา โนรา
53 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย 13 1.วท083160 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย 6 คาบ อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
2.Homeroom 1 คาบ อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
3.วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 6 คาบ อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
54 อ.ประภาศิริ กลางพอน 13 1.สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
3.สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 6 คาบ
55 อ.ธันวา พิศดาร 10 1.วท083325 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 9 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
56 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ 13 1.วท073163 : การเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 6 คาบ อ.กุลชาดา ศรีใส
2.Homeroom 1 คาบ
3.วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย 6 คาบ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
57 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี 12 1.Homeroom 1 คาบ ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
2.บธ114014 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา 4 คาบ
3.บธ072054 : กฏหมายธุรกิจ 3 คาบ อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
4.บธ133006 : การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา 4 คาบ
58 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง 11 1.กศ032006 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 8 คาบ อ.อรรถพร คำพวง
2.กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 2 คาบ อ.อรรถพร คำพวง
3.Homeroom 1 คาบ อ.ธนัช นำบุญจิตต์
59 อ.วัชระ บุญมาก 15 1.พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด 9 คาบ รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
2.พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด 6 คาบ รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
60 อ.วรพงษ์ แสวานี 9 1.กศ032006 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 8 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
2.Homeroom 1 คาบ
61 อ.อสนี เรืองงาม 27 1.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
2.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 คาบ
3.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 6 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
4.มศ053044 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 4 คาบ
5.กศ013016 : ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับครู 3 คาบ อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
62 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ 4 1.Homeroom 1 คาบ อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
อ.เฉลียว เงาะหวาน
ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
2.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3 คาบ อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
63 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม 17 1.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12 คาบ
2.มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว 4 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.กชพร เวศอุไร
64 อ.จิรัชญา มูลหงษ์ 15 1.สข011052 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 6 คาบ
2.สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา 2 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
4.สข011052 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 6 คาบ
65 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี 12 1.พล013080 : วิธีสอนพลศึกษา 1 12 คาบ
66 อ.อธิณัฎฐ์ พุทธพิมเสน 19 1.นก023069 : นันทนาการผู้สูงอายุ 6 คาบ
2.พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 6 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ
4.พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ
5.พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ
67 อ.ปรียาพัชร ใสแสง 9 1.สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 6 คาบ อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
2.วท124017 : การสัมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ 3 คาบ
68 อ.กชพร เวศอุไร 11 1.บธ103038 : ธุรกิจการบิน 3 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
3.มศ242002 : พลวัตรกลุ่มและการสร้างทีม 4 คาบ
4.มศ022020 : กิจกรรมอาสาสมัคร 3 คาบ
69 อ.อภิชา ไชยเหล็ก 17 1.วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป 8 คาบ
2.วท031003 : ชีววิทยาทั่วไป 8 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
70 อ.จริญญา ธรรมจี๋ 7 1.Homeroom 1 คาบ อ.สมชาย บุญลอย
2.กศ012015 : พื้นฐานวิชาชีพครู 6 คาบ
71 อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี 12 1.สศ072008 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3 คาบ
2.บธ021004 : หลักการบัญชี 8 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
ผศ.อรรณพร สุริโย
72 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ 19 1.ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 คาบ
2.ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 4 คาบ
3.ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 4 คาบ
4.นก022063 : กิจกรรมทางกายในการใช้เวลาว่าง 3 คาบ
5.Homeroom 1 คาบ อ.โกสินท์ มณีอินทร์
6.สศ032012 : อาเซียนศึกษา 3 คาบ
73 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ 17 1.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
3.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 8 คาบ
74 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ 8 1.บธ133012 : การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพ 4 คาบ
2.บธ053023 : ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา 4 คาบ
75 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย 15 1.วท072090 : ระบาดวิทยา 2 คาบ
2.วท073176 : โภชนาการผู้สูงอายุ 6 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
4.มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย 3 คาบ
5.วท124017 : การสัมนาทางการส่งเสริมสุขภาพ 3 คาบ
76 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล 8 1.พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 6 คาบ
2.พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2 คาบ
77 อ.วิรัช ถนอมทรัพย์ 21 1.กศ042016 : การวัดและประเมินผลการศึกษา 8 คาบ
2.กศ042016 : การวัดและประเมินผลการศึกษา 12 คาบ
3.Homeroom 1 คาบ
78 อ.สายสกุล คิดอ่าน 12 1.วท082114 : โภชนาการการกีฬา 4 คาบ
2.วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป 8 คาบ
79 อ.ดร.ดารกา พลัง 24 1.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 12 คาบ อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
2.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
3.วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 4 คาบ อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
4.วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 4 คาบ
80 อ.พชรกมล อากรสกุล 13 1.มศ051035 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 คาบ
2.Homeroom 1 คาบ อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
3.บธ133008 : การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ 4 คาบ
81 อ.วิรศรัย มณฑา 15 1.พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ อ.เรวัตร นาวาจักร์
2.พล031189 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ อ.เรวัตร นาวาจักร์
3.พล031338 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 3 คาบ อ.เรวัตร นาวาจักร์
4.พล031303 : มวยไทย 6 คาบ อ.เรวัตร นาวาจักร์
อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
82 อ.ธัญวิช ดวงใจ 6 1.พล041093 : การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 6 คาบ อ.เรวัตร นาวาจักร์