2201-ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P12,2201
C077
EP13
ED P12,2201
C077
EP13
ED P12,2201
C077
EP13
ED P12,2201
C077
EP13
 


ED P27,2201
C112
EP23
ED P27,2201
C112
EP23
ED P27,2201
C112
EP23
 


พุธ ED 000,2201
C041
PH11
ED E15,2201
C114
PH11
ED E15,2201
C114
PH11
ED E15,2201
C114
PH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P39,2201
C112
EP33
ED P39,2201
C112
EP33
ED P39,2201
C112
EP33
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P27 พล033356 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา
ED 000 HomeRoom
ED E15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P39 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
====== อาจารย์ ======
C077 ผศ.ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303