2203-ห้องเรียน จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED P35,2203
C185
EP33
ED P35,2203
C185
EP33
ED P35,2203
C185
EP33
 


อังคาร  


ED P38,2203
C159
EP31
ED P38,2203
C159
EP31
ED P38,2203
C159
EP31
ED P38,2203
C159
EP31
 


ED E44,2203
C158
PH42
ED E44,2203
C158
PH42
ED E44,2203
C158
PH42
 


พุธ ED 000,2203
C152
EP32
ED P38,2203
C159
EP32
ED P38,2203
C159
EP32
ED P38,2203
C159
EP32
ED P38,2203
C159
EP32
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P35,2203
C185
EP32
ED P35,2203
C185
EP32
ED P35,2203
C185
EP32
 


ศุกร์  


ED P38,2203
C159
EP33
ED P38,2203
C159
EP33
ED P38,2203
C159
EP33
ED P38,2203
C159
EP33
 


ED P35,2203
C185
EP31
ED P35,2203
C185
EP31
ED P35,2203
C185
EP31
 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล041095 : การตัดสินกีฬาบาสเกตบอล
ED P38 พล013080 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED E44 สข014049 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C185 อ.นรัญญา ด้วงพลับ
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302