2204-ห้องเรียน จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P33,2204
C014
EP33
ED P33,2204
C014
EP33
ED P33,2204
C014
EP33
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P42,2204
C102,C127
EP41
ED P42,2204
C102,C127
EP41
ED P42,2204
C102,C127
EP41
 


 


ED E34,2204
C014
PH31
ED E34,2204
C014
PH31
ED E34,2204
C014
PH31
 


พุธ ED 000,2204
C158
PH42
ED P42,2204
C102,C127
EP42
ED P42,2204
C102,C127
EP42
ED P42,2204
C102,C127
EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P33,2204
C014
EP31
ED P33,2204
C014
EP31
ED P33,2204
C014
EP31
 


ศุกร์  


ED P42,2204
C102,C127
EP43
ED P42,2204
C102,C127
EP43
ED P42,2204
C102,C127
EP43
 


 


ED P33,2204
C014
EP32
ED P33,2204
C014
EP32
ED P33,2204
C014
EP32
 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED P42 กศ043017 : การประเมินผลโครงการ
ED E34 พล071114 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C014 รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302