3304-ห้องเรียน (ไม่มีโปรเจคเตอร์) จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED E37,3304
C161
PH31
ED E37,3304
C161
PH31
ED E37,3304
C161
PH32
ED E37,3304
C161
PH32
 


ED E46,3304
C161
PH41
ED E46,3304
C161
PH41
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


ED E46,3304
C161
PH42
ED E46,3304
C161
PH42
 


 ====== รายวิชา =====
ED E37 สข013038 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED E46 สข014044 : ทันตสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
===== ห้องเรียน ======
3304 ห้องเรียน (ไม่มีโปรเจคเตอร์)
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402