4Lab-ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


SE S13,4Lab
C174
SS12
SE S13,4Lab
C174
SS12
SE S13,4Lab
C174
SS12
SE S13,4Lab
C174
SS12
พุธ SE 000,4Lab
C137
SH11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S12,4Lab
C137
SS11
SE S12,4Lab
C137
SS11
SE S12,4Lab
C137
SS11
SE S12,4Lab
C137
SS11
 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S13,4Lab
C174
SS11
SE S13,4Lab
C174
SS11
SE S13,4Lab
C174
SS11
SE S13,4Lab
C174
SS11
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S13 วท021005 : เคมีทั่วไป
SE 000 HomeRoom
SE S12 วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C174 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
===== ห้องเรียน ======
4Lab ห้อง Lab ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101