5511-ห้องเรียน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
 


 


 


 


 


อังคาร  


AR R22,5511
C162
AR21
AR R22,5511
C162
AR21
AR R22,5511
C162
AR21
 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,5511
C109,C120
AR41
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
 


AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R11 มศ052059 : ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา
AR R22 ทท 042004 : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการท่องเที่ยวและนันทนาการ
AR 000 HomeRoom
AR R24 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R41 ทท064003 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C162 อ.กชพร เวศอุไร
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201
AR41 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 4 ห้อง 401