5512-ห้องเรียน จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5512
C163
SS11
SE S18,5512
C087
SS11
SE S18,5512
C087
SS11
SE S18,5512
C087
SS12
SE S18,5512
C087
SS12
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H33,5512
C176
SH32
SE H33,5512
C176
SH32
SE H33,5512
C176
SH32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 000 HomeRoom
SE S18 วท072212 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
SE H33 วท073176 : โภชนาการผู้สูงอายุ
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302