5513-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H28,5513
C031
SH21,SH22
SE H28,5513
C031
SH21,SH22
SE H26,5513
C062
SH21,SH22
SE H26,5513
C062
SH21,SH22
 


SE H22,5513
C087
SH21,SH22
SE H22,5513
C087
SH21,SH22
 


 


อังคาร  


SE H35,5513
C050
SH32
SE H35,5513
C050
SH32
SE H35,5513
C050
SH32
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,5513
C119
SS12
SE S34,5513
C119
SS31
SE S34,5513
C119
SS31
SE S34,5513
C119
SS31
SE S34,5513
C119
SS31
 


SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
SE S41,5513
C037
SS41,SS42
พฤหัสบดี  


SE H25,5513
C062
SH21,SH22
SE H25,5513
C062
SH21,SH22
SE H25,5513
C062
SH21,SH22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H28 วท072179 : โรคผู้สูงอายุและการป้องกัน
SE H26 วท072054 : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
SE H22 วท072090 : ระบาดวิทยา
SE H35 วท073127 : การศึกษารายกรณีด้านสุขภาพ
SE 000 HomeRoom
SE S34 วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา
SE S41 วท124060 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
SE H25 วท072177 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 รศ.วนิดา โนรา
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C050 อ.กาญจนา รัตนประชารมย์
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402