5515-ห้องเรียน จำนวน 36 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H35,5515
C050
SH31
SE H35,5515
C050
SH31
SE H35,5515
C050
SH31
 


 


SE H17,5515
C086
SH12
SE H17,5515
C086
SH12
 


 


อังคาร  


SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
SE S32,5515
C037
SS31
 


SE H17,5515
C086
SH11
SE H17,5515
C086
SH11
 


 


พุธ SE 000,5515
C062,C176
SH21
SE H23,5515
C086
SH21,SH22
SE H23,5515
C086
SH21,SH22
SE H24,5515
C050
SH21,SH22
SE H24,5515
C050
SH21,SH22
 


SE H41,5515
C062
SH41,SH42
SE H41,5515
C062
SH41,SH42
SE H41,5515
C062
SH41,SH42
SE H41,5515
C062
SH41,SH42
พฤหัสบดี  


SE S11,5515
C153
SS12
SE S11,5515
C153
SS12
SE S11,5515
C153
SS12
SE S11,5515
C153
SS12
 


SE H11,5515
C153
SH12
SE H11,5515
C153
SH12
SE H11,5515
C153
SH12
SE H11,5515
C153
SH12
ศุกร์  


SE H11,5515
C153
SH11
SE H11,5515
C153
SH11
SE H11,5515
C153
SH11
SE H11,5515
C153
SH11
 


SE S11,5515
C153
SS11
SE S11,5515
C153
SS11
SE S11,5515
C153
SS11
SE S11,5515
C153
SS11

====== รายวิชา =====
SE H35 วท073127 : การศึกษารายกรณีด้านสุขภาพ
SE H17 วท071184 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
SE S32 วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE 000 HomeRoom
SE H23 วท072159 : ความรอบรู้ทางสุขภาพ
SE H24 กศ052012 : จิตวิทยาพัฒนาการ
SE H41 วท124041 : การฝึกประสบการณ์วิวชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
SE S11 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
SE H11 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C050 อ.กาญจนา รัตนประชารมย์
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C176 อ.กนกวรรณ บัณฑุชัย
C153 อ.อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH41 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101