6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
SE S32,6611
C037
SS32
 


 


 


 


 


อังคาร  


SE H14,6611
C069
SH11
SE H14,6611
C069
SH11
SE H14,6611
C069
SH11
SE H14,6611
C069
SH11
 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6611
C047,C110
SS31
 


 


 


 


 


ED 001,6611
C155
EP12,EP13
ED 001,6611
C155
EP12,EP13
 


 


พฤหัสบดี  


SE H14,6611
C069
SH12
SE H14,6611
C069
SH12
SE H14,6611
C069
SH12
SE H14,6611
C069
SH12
 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S32 วท083153 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE H14 วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE 000 HomeRoom
ED 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C069 อ.อภิชาต โชติชื่น
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102