6612-ห้องเรียน จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S21,6612
C131
SS22
SE S21,6612
C131
SS22
SE S21,6612
C131
SS22
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


SE S34,6612
C119
SS32
SE S34,6612
C119
SS32
SE S34,6612
C119
SS32
SE S34,6612
C119
SS32
พุธ SE 000,6612
C054,C141
SS32
SE S31,6612
C139
SS32
SE S31,6612
C139
SS32
SE S31,6612
C139
SS32
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
SE S34 วท083173 : การเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถนะทางการกีฬา
SE 000 HomeRoom
SE S31 วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C131 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
C141 อ.ธันวา พิศดาร
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302