6613-ห้องเรียน จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S21,6613
C120
SS21
SE S21,6613
C120
SS21
SE S21,6613
C120
SS21
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6613
C037,C174
SS22
SE S22,6613
C037
SS22
SE S22,6613
C037
SS22
SE S22,6613
C037
SS22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S31,6613
C139
SS31
SE S31,6613
C139
SS31
SE S31,6613
C139
SS31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S21 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
SE 000 HomeRoom
SE S22 สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
SE S31 วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C174 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
C139 อ.ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301