6614-ห้องเรียน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE H15,6614
C179
SH12
SE H15,6614
C179
SH12
SE H15,6614
C179
SH12
SE H15,6614
C179
SH12
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6614
C180,C179
SS42
SE H15,6614
C179
SH11
SE H15,6614
C179
SH11
SE H15,6614
C179
SH11
SE H15,6614
C179
SH11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S23,6614
C054
SS22
SE S23,6614
C054
SS22
SE S23,6614
C054
SS21
SE S23,6614
C054
SS21
 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H15 วท021005 : เคมีทั่วไป
SE 000 HomeRoom
SE S23 วท082113 : จิตวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C179 อ.สายสกุล คิดอ่าน
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
C054 อ.ฤทธิเดช อาภรณ์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 402
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201