6615-ห้องเรียน จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


SE S14,6615
C119
SS11
SE S14,6615
C119
SS11
SE S14,6615
C119
SS11
 


 


SE S14,6615
C119
SS12
SE S14,6615
C119
SS12
SE S14,6615
C119
SS12
 


อังคาร  


SE H12,6615
C052
SH12
SE H12,6615
C052
SH12
SE H12,6615
C052
SH12
 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,6615
C136
SS41
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE H12,6615
C052
SH11
SE H12,6615
C052
SH11
SE H12,6615
C052
SH11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S14 วท071181 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE H12 มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE 000 HomeRoom
AR M21 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C119 อ.ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C052 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101