6616-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
ED P20,6616
C163
EP22
 


SE S24,6616
C037
SS22
SE S24,6616
C037
SS22
SE S24,6616
C037
SS22
 


อังคาร  


ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
ED P20,6616
C163
EP21
 


SE S24,6616
C037
SS21
SE S24,6616
C037
SS21
SE S24,6616
C037
SS21
 


พุธ ED 000,6616
C178
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
ED P20,6616
C163
EP23
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


SE S25,6616
C179
SS21
SE S25,6616
C179
SS21
SE S25,6616
C179
SS22
SE S25,6616
C179
SS22
 


 


 


 


 


ศุกร์  


SE S22,6616
C037
SS21
SE S22,6616
C037
SS21
SE S22,6616
C037
SS21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S24 วท082198 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา
ED 000 HomeRoom
SE S25 วท082114 : โภชนาการการกีฬา
SE S22 สศ031008 : วิถีไทยกับการดำรงชีวิต
====== อาจารย์ ======
C163 อ.อภิชา ไชยเหล็ก
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
C178 อ.วิรัช ถนอมทรัพย์
C179 อ.สายสกุล คิดอ่าน
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203