7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7711
C040,C103
C181
AM21,AM22
 


 


 


 


 


AR 001,7711
C175
AR11,EP11
AR 001,7711
C175
AR11,EP11
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 HomeRoom
AR 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
====== อาจารย์ ======
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C175 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101