7712-ห้องเรียน จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M11,7712
C175
AM12
AR M11,7712
C175
AM12
AR M11,7712
C175
AM12
AR M11,7712
C175
AM12
 


AR M15,7712
C165
AM11
AR M15,7712
C165
AM11
AR M15,7712
C165
AM11
 


อังคาร  


AR M16,7712
C040
AM11
AR M16,7712
C040
AM11
AR M16,7712
C040
AM11
 


 


AR M25,7712
C146
AM21,AM22
AR M25,7712
C146
AM21,AM22
AR M25,7712
C146
AM21,AM22
 


พุธ AR 000,7712
C146
AM11
AR M11,7712
C153
AM11
AR M11,7712
C153
AM11
AR M11,7712
C153
AM11
AR M11,7712
C153
AM11
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR M17,7712
C042,C043
AM11
AR M17,7712
C042,C043
AM11
AR M17,7712
C042,C043
AM11
 


 


AR M13,7712
C181,C175
AM11
AR M13,7712
C181,C175
AM11
AR M13,7712
C181,C175
AM11
 


ศุกร์  


AR M15,7712
C165
AM12
AR M15,7712
C165
AM12
AR M15,7712
C165
AM12
 


 


AR M13,7712
C181,C175
AM12
AR M13,7712
C181,C175
AM12
AR M13,7712
C181,C175
AM12
 ====== รายวิชา =====
AR M11 มศ051058 : หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
AR M15 บธ032008 : การเงินธุรกิจ
AR M16 สศ051004 : หลักเศรษฐศาสตร์
AR M25 บธ133006 : การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR 000 HomeRoom
AR M17 สศ042002 : กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา
AR M13 สศ022008 : กีฬากับสังคม
====== อาจารย์ ======
C175 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C165 อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C043 อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202