7714-ห้องเรียน จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7714
C043,C165
AM31
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR R14,7714
C180
AR11
AR R14,7714
C180
AR11
AR R14,7714
C180
AR11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR R34,7714
C083
AR31
AR R34,7714
C083
AR31
AR R34,7714
C083
AR31
AR R34,7714
C083
AR31
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M32 บธ074056 : จริยธรรมทางธุรกิจ
AR M36 มศ053023 : ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา
AR 000 HomeRoom
AR M33 บธ133008 : การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR R14 วท101009 : สถิติในชีวิตประจำวัน
AR R34 นก022074 : การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
====== อาจารย์ ======
C038 ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C175 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C043 อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
C165 อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301