7715-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


AR R36,7715
C169
AR31
AR R36,7715
C169
AR31
AR R36,7715
C169
AR31
 


อังคาร  


AR R33,7715
C173
AR31
AR R33,7715
C173
AR31
AR R33,7715
C173
AR31
 


 


AR R16,7715
C169
AR11
AR R16,7715
C169
AR11
AR R16,7715
C169
AR11
 


พุธ AR 000,7715
C042
AM32
AR R12,7715
C052
AR11
AR R12,7715
C052
AR11
AR R12,7715
C052
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR R35,7715
C083
AR31
AR R35,7715
C083
AR31
AR R35,7715
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR R17,7715
C173
AR11
AR R17,7715
C173
AR11
AR R17,7715
C173
AR11
AR R17,7715
C173
AR11
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R36 ทท012006 : การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
AR R33 บธ103038 : ธุรกิจการบิน
AR R16 ทท011019 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR R12 มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR R35 นก011028 : การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
AR R17 ทท021019 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C169 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
C173 อ.ณัฐพล เนียมแก้ว
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C052 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302