7716-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR R23,7716
C169
AR21
AR R23,7716
C169
AR21
AR R23,7716
C169
AR21
AR R23,7716
C169
AR21
 


AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
อังคาร  


AR M41,7716
C146
AM42,AM41
AR M41,7716
C146
AM42,AM41
AR M41,7716
C146
AM42,AM41
AR M41,7716
C146
AM42,AM41
 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7716
C051,C122
C140
AM42,AM41
AR R31,7716
C162
AR31
AR R31,7716
C162
AR31
AR R31,7716
C162
AR31
AR R31,7716
C162
AR31
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR R26,7716
C173
AR21
AR R26,7716
C173
AR21
AR R26,7716
C173
AR21
 


 


AR R37,7716
C162
AR31
AR R37,7716
C162
AR31
AR R37,7716
C162
AR31
 


ศุกร์  


AR R21,7716
C087
AR21
AR R21,7716
C087
AR21
AR R21,7716
C087
AR21
AR R21,7716
C087
AR21
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R23 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR R15 นก021076 : การเป็นผู้นำนันทนาการ
AR M41 บธ114031 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา
AR 000 HomeRoom
AR R31 นก012004 : นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR R26 ทท013003 : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
AR R37 นก023067 : กิจกรรมผจญภัยทางนันทนาการ
AR R21 วท072152 : การปฐมพยาบาล : การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย
====== อาจารย์ ======
C169 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C162 อ.กชพร เวศอุไร
C173 อ.ณัฐพล เนียมแก้ว
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM42 บริหารจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM41 บริหารจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301