8812-ห้องเรียน จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 000,8812
C053
SH31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 000 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 301