8813-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E33,8813
C177
PH32
ED E33,8813
C177
PH32
ED E33,8813
C177
PH31
ED E33,8813
C177
PH31
 


 


 


 


 


อังคาร  


AR R13,8813
C164
AR11
AR R13,8813
C164
AR11
AR R13,8813
C164
AR11
 


 


AR M14,8813
C136,C137
AM12
AR M14,8813
C136,C137
AM12
AR M14,8813
C136,C137
AM12
 


พุธ SE 000,8813
C069
SH32
ED P11,8813
C164
EP12
ED P11,8813
C164
EP12
ED P11,8813
C164
EP12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P45,8813
C047,C150
EP41
ED P45,8813
C047,C150
EP41
ED P45,8813
C047,C150
EP42
ED P45,8813
C047,C150
EP42
 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED P32,8813
C177
EP32
ED P32,8813
C177
EP32
ED P32,8813
C177
EP31
ED P32,8813
C177
EP31
 


ED P45,8813
C047,C150
EP43
ED P45,8813
C047,C150
EP43
 


 ====== รายวิชา =====
ED E33 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
AR R13 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
AR M14 วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE 000 HomeRoom
ED P11 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
ED P45 พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P32 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C177 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C069 อ.อภิชาต โชติชื่น
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SH32 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403