8814-ห้องเรียน จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E32,8814
C064
PH31
ED E32,8814
C064
PH31
ED E32,8814
C064
PH32
ED E32,8814
C064
PH32
 


ED E12,8814
C155
PH11
ED E12,8814
C155
PH11
ED E12,8814
C155
PH11
 


อังคาร  


ED E13,8814
C064
PH11
ED E13,8814
C064
PH11
ED E13,8814
C064
PH11
ED E13,8814
C064
PH11
 


ED E12,8814
C155
PH12
ED E12,8814
C155
PH12
ED E12,8814
C155
PH12
 


พุธ AR 000,8814
C083,C169
AR31
ED E13,8814
C064
PH12
ED E13,8814
C064
PH12
ED E13,8814
C064
PH12
ED E13,8814
C064
PH12
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P31,8814
C064
EP33
ED P31,8814
C064
EP33
ED P32,8814
C177
EP33
ED P32,8814
C177
EP33
 


ED P11,8814
C164
EP11
ED P11,8814
C164
EP11
ED P11,8814
C164
EP11
 


ศุกร์  


ED P31,8814
C064
EP31
ED P31,8814
C064
EP31
ED P31,8814
C064
EP32
ED P31,8814
C064
EP32
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E32 กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว
ED E12 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
ED E13 กศ051013 : จิตวิทยาสำหรับครู
AR 000 HomeRoom
ED P31 กศ053011 : จิตวิทยาการแนะแนว
ED P32 พล013071 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P11 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
====== อาจารย์ ======
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C169 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
C177 อ.ดร.ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AR31 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302