8815-ห้องเรียน จำนวน 36 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
ED P21,8815
C084,C157
EP21
 


ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
ED P21,8815
C084,C157
EP23
อังคาร  


ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
ED P21,8815
C084,C157
EP22
 


ED E22,8815
C084,C157
PH21
ED E22,8815
C084,C157
PH21
ED E22,8815
C084,C157
PH21
ED E22,8815
C084,C157
PH21
พุธ AR 000,8815
C157,C162
AR11
ED E22,8815
C084,C157
PH22
ED E22,8815
C084,C157
PH22
ED E22,8815
C084,C157
PH22
ED E22,8815
C084,C157
PH22
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
ED P10,8815
C157
EP11,EP12
 


ED P10,8815
C157
EP13
ED P10,8815
C157
EP13
ED P10,8815
C157
EP13
ED P10,8815
C157
EP13
ศุกร์  


ED E11,8815
C157
PH11,PH12
ED E11,8815
C157
PH11,PH12
ED E11,8815
C157
PH11,PH12
ED E11,8815
C157
PH11,PH12
 


ED E38,8815
C157
PH31,PH32
ED E38,8815
C157
PH31,PH32
ED E38,8815
C157
PH31,PH32
 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
ED E22 กศ012018 : ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
AR 000 HomeRoom
ED P10 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED E11 มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED E38 มศ052047 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C162 อ.กชพร เวศอุไร
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302