8816-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M14,8816
C136,C137
AM11
AR M14,8816
C136,C137
AM11
AR M14,8816
C136,C137
AM11
 


 


ED P11,8816
C164
EP13
ED P11,8816
C164
EP13
ED P11,8816
C164
EP13
 


อังคาร  


ED E42,8816
C075
PH41,PH42
ED E42,8816
C075
PH41,PH42
ED E42,8816
C075
PH41,PH42
 


 


ED P41,8816
C075
EP41,EP42
ED P41,8816
C075
EP41,EP42
ED P41,8816
C075
EP41,EP42
 


พุธ SE 000,8816
C086
SH42
ED P41,8816
C075
EP43
ED P41,8816
C075
EP43
ED P41,8816
C075
EP43
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED E47,8816
C047,C150
PH41
ED E47,8816
C047,C150
PH41
ED E47,8816
C047,C150
PH42
ED E47,8816
C047,C150
PH42
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M14 วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED P11 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
ED E42 กศ044015 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P41 กศ044015 : การวิจัยในชั้นเรียน
SE 000 HomeRoom
AR M23 สศ072008 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ED E47 พล013075 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
C165 อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C150 อ.อาทิตย์ บุญเซ่ง
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
SH42 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202