8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


SE H13,8817
C033,C152
SH11
SE H13,8817
C033,C152
SH11
SE H13,8817
C033,C152
SH11
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


SE H13,8817
C033,C152
SH12
SE H13,8817
C033,C152
SH12
SE H13,8817
C033,C152
SH12
 


พุธ ED 000,8817
C155
EP12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H13 วท112013 : การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม
ED 000 HomeRoom
AR M24 วท112007 : ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา
====== อาจารย์ ======
C033 อ.อรรถพร คำพวง
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
SH11 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202