9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED E27,9911
C067
PH21
ED E27,9911
C067
PH21
ED E27,9911
C067
PH21
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


ED E27,9911
C067
PH22
ED E27,9911
C067
PH22
ED E27,9911
C067
PH22
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


AR R25,9911
C067
AR21
AR R25,9911
C067
AR21
AR R25,9911
C067
AR21
AR R25,9911
C067
AR21
ศุกร์  


AR M37,9911
C067
AM31,AM32
AR M37,9911
C067
AM31,AM32
AR M37,9911
C067
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E27 พล071123 : ทักษะและการสอนกิจกรรมประกอบจังหวะ
AR R25 นก021073 : กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นรำ
AR M37 พล031298 : ลีลาศ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302