9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


SE 002,9912
C157
SS21,SH22
EP23
SE 002,9912
C157
SS21,SH22
EP23
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
ED P43,9912
C111
EP41,EP42
EP43
 


ศุกร์  


SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
SE H21,9912
C033,C152
SH21,SH22
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
ED P43 กศ064012 : การสัมมนาทางการศึกษา
SE H21 วท112008 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C033 อ.อรรถพร คำพวง
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201