9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9915
C161
PH12
 


 


 


 


 


ED 001,9915
C181
PH11,PH12
ED 001,9915
C181
PH11,PH12
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED E45,9915
C127
PH41,PH42
ED E45,9915
C127
PH41,PH42
ED E45,9915
C127
PH41,PH42
 


ศุกร์  


ED E48,9915
C118
PH42
ED E48,9915
C118
PH42
ED E48,9915
C118
PH41
ED E48,9915
C118
PH41
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 HomeRoom
ED 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
ED E45 กศ064012 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E48 สข014043 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402