9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
ED E21,9917
C174,C180
PH22
 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 000,9917
C058
EP33
ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
ED E21,9917
C180,C174
PH21
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


ED E28,9917
C066
PH21
ED E28,9917
C066
PH21
ED E28,9917
C066
PH21
 


 


ED E28,9917
C066
PH22
ED E28,9917
C066
PH22
ED E28,9917
C066
PH22
 ====== รายวิชา =====
ED E21 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 000 HomeRoom
ED E28 สข011069 : ความปลอดภัยในชีวิต
====== อาจารย์ ======
C174 อ.ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201