A101-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


AR 002,A101
E005
AM21,PH21
AR 002,A101
E005
AM21,PH21
 


 


พฤหัสบดี  


ED E41,A101
C102,C127
PH41,PH42
ED E41,A101
C102,C127
PH41,PH42
ED E41,A101
C102,C127
PH41,PH42
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
ED E41 กศ043017 : การประเมินผลโครงการ
====== อาจารย์ ======
E005 อ.กฤษสุดา ทิพย์อุบลฯ
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C127 อ.สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
A101 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402