A301-ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


ED E35,A301
C112
PH31,PH32
ED E35,A301
C112
PH31,PH32
ED E35,A301
C112
PH31,PH32
 


อังคาร  


ED E29,A301
C118
PH21,PH22
ED E29,A301
C118
PH21,PH22
ED E29,A301
C118
PH21,PH22
 


 


ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
ED P36,A301
C041
EP31,EP32
EP33
 


พุธ ED 000,A301
C164,C127
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
ED P27,A301
C112
EP21,EP22
 


 


ED 002,A301
C153
EP21,EP22
ED 002,A301
C153
EP21,EP22
 


 


พฤหัสบดี  


ED P39,A301
C112
EP31,EP32
ED P39,A301
C112
EP31,EP32
ED P39,A301
C112
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
ED P28,A301
C041
EP21,EP22
EP23
 ====== รายวิชา =====
ED E35 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ED E29 สข012067 : โภชนาการ
ED P36 พล041108 : กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
ED 000 HomeRoom
ED P27 พล033356 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา
ED 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
ED P39 พล033258 : กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ED P28 พล043138 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C127 อ.สมชาย บุญลอย
C153 อ.อสนี เรืองงาม
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 3 ชั้น 3 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH32 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203