AM21-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M26,7713
C043
AM21,AM22
AR M26,7713
C043
AM21,AM22
AR M26,7713
C043
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M22,7713
C042,C129
AM21,AM22
AR M22,7713
C042,C129
AM21,AM22
AR M22,7713
C042,C129
AM21,AM22
 


 


AR M25,7712
C146
AM21,AM22
AR M25,7712
C146
AM21,AM22
AR M25,7712
C146
AM21,AM22
 


พุธ AR 000,7711
C040,C103
C181
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
AR M21,6615
C136
AM21,AM22
 


AR 002,A101
E005
AM21,PH21
AR 002,A101
E005
AM21,PH21
 


 


พฤหัสบดี  


AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
AR M23,8816
C165,C155
AM21,AM22
 


 


AR M27,B127
C114
AM21,AM22
AR M27,B127
C114
AM21,AM22
AR M27,B127
C114
AM21,AM22
 


ศุกร์  


AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
AR M24,8817
C103
AM21,AM22
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M26 บธ132002 : การวางแผนและพัฒนาการกีฬา
AR M22 บธ072054 : กฏหมายธุรกิจ
AR M25 บธ133006 : การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR 000 HomeRoom
AR M21 วท091005 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
AR 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
AR M23 สศ072008 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
AR M27 พล041071 : ฟุตซอล
AR M24 วท112007 : ดิจิทัลเทคโนโลยีทางการจัดการธุรกิจกีฬา
====== อาจารย์ ======
C043 อ.ดร.อลงกร นำบุญจิตต์
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C129 อ.ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C136 อ.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
E005 อ.กฤษสุดา ทิพย์อุบลฯ
C165 อ.ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C155 อ.ลัฐิกา สุนทรพิพิธ
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6615 ห้องเรียน
A101 ห้องเรียนรวม มาร์ติน 1 ชั้น1 บรรจุได้ 60 คน
8816 ห้องเรียน
B127 สนามฟุตซอล
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201