AM32-บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
AR M32,7714
C038,C042
AM31,AM32
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
AR M36,7714
C175
AM31,AM32
 


AR M34,B102
C111
AM31,AM32
AR M34,B102
C111
AM31,AM32
AR M34,B102
C111
AM31,AM32
 


พุธ AR 000,7715
C042
AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
AR M33,7714
C122,C181
AM31,AM32
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
AR M31,7713
C040,C103
AM31,AM32
 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR M37,9911
C067
AM31,AM32
AR M37,9911
C067
AM31,AM32
AR M37,9911
C067
AM31,AM32
 


 


AR M35,B108
C030
AM31,AM32
AR M35,B108
C030
AM31,AM32
AR M35,B108
C030
AM31,AM32
 ====== รายวิชา =====
AR M32 บธ074056 : จริยธรรมทางธุรกิจ
AR M36 มศ053023 : ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา
AR M34 พล041070 : ฟุตบอล
AR 000 HomeRoom
AR M33 บธ133008 : การบริหารจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR M31 บธ073055 : สถิติเพื่อธุรกิจการกีฬา
AR M37 พล031298 : ลีลาศ
AR M35 พล031303 : มวยไทย
====== อาจารย์ ======
C038 ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C175 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล หญ้าเทียม ข้างสระว่ายน้ำ
7715 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
AM31 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 บริหารจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302