AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
AR R11,5511
C181
AR11
 


AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
AR R15,7716
C083
AR11
อังคาร  


AR R13,8813
C164
AR11
AR R13,8813
C164
AR11
AR R13,8813
C164
AR11
 


 


AR R16,7715
C169
AR11
AR R16,7715
C169
AR11
AR R16,7715
C169
AR11
 


พุธ AR 000,8815
C157,C162
AR11
AR R12,7715
C052
AR11
AR R12,7715
C052
AR11
AR R12,7715
C052
AR11
 


 


AR 001,7711
C175
AR11,EP11
AR 001,7711
C175
AR11,EP11
 


 


พฤหัสบดี  


AR R14,7714
C180
AR11
AR R14,7714
C180
AR11
AR R14,7714
C180
AR11
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


AR R17,7715
C173
AR11
AR R17,7715
C173
AR11
AR R17,7715
C173
AR11
AR R17,7715
C173
AR11
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R11 มศ052059 : ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา
AR R15 นก021076 : การเป็นผู้นำนันทนาการ
AR R13 สศ021002 : บทบาทพลเมือง
AR R16 ทท011019 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR 000 HomeRoom
AR R12 มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 001 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี1
AR R14 วท101009 : สถิติในชีวิตประจำวัน
AR R17 ทท021019 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C181 อ.พชรกมล อากรสกุล
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C164 อ.จริญญา ธรรมจี๋
C169 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C162 อ.กชพร เวศอุไร
C052 อ.สิรีลักขณ์ ร่มพล
C175 อ.บรรเจิด สันสุวรรณ
C180 อ.ดร.ดารกา พลัง
C173 อ.ณัฐพล เนียมแก้ว
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101