AR21-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


AR R23,7716
C169
AR21
AR R23,7716
C169
AR21
AR R23,7716
C169
AR21
AR R23,7716
C169
AR21
 


AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
AR R27,7717
C032
AR21
อังคาร  


AR R22,5511
C162
AR21
AR R22,5511
C162
AR21
AR R22,5511
C162
AR21
 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,7717
C032,C173
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
AR R24,5511
C109
AR21
 


AR 002,7717
C032
AR21,SH21
AM22
AR 002,7717
C032
AR21,SH21
AM22
 


 


พฤหัสบดี  


AR R26,7716
C173
AR21
AR R26,7716
C173
AR21
AR R26,7716
C173
AR21
 


 


AR R25,9911
C067
AR21
AR R25,9911
C067
AR21
AR R25,9911
C067
AR21
AR R25,9911
C067
AR21
ศุกร์  


AR R21,7716
C087
AR21
AR R21,7716
C087
AR21
AR R21,7716
C087
AR21
AR R21,7716
C087
AR21
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R23 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR R27 มศ051055 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
AR R22 ทท 042004 : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการท่องเที่ยวและนันทนาการ
AR 000 HomeRoom
AR R24 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR 002 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี2
AR R26 ทท013003 : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
AR R25 นก021073 : กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นรำ
AR R21 วท072152 : การปฐมพยาบาล : การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย
====== อาจารย์ ======
C169 อ.จุฬารัตน์ สุริยะ
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C162 อ.กชพร เวศอุไร
C173 อ.ณัฐพล เนียมแก้ว
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
5511 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 2 ห้อง 201
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202