AR41-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 5 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 000,5511
C109,C120
AR41
 


 


 


 


 


AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
AR R41,5511
C109,C162
AR41
พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 000 HomeRoom
AR R41 ทท064003 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C162 อ.กชพร เวศอุไร
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR41 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 4 ห้อง 401