B118-สระว่ายน้ำ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
07.30-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


ED P47,B118
C058
EP42
ED P47,B118
C058
EP42
ED P47,B118
C058
EP42
 


 


ED P47,B118
C058
EP43
ED P47,B118
C058
EP43
ED P47,B118
C058
EP43
 


พุธ  


ED P47,B118
C058
EP41
ED P47,B118
C058
EP41
ED P47,B118
C058
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P47 พล003032 : การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
====== อาจารย์ ======
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401